ای مردم

از اول زندگی می گفتن  دروغ نگیم....

 

اما خودشون به ما دروغ می گفتن.....

 

بهمون می گفتن بد نباشیم....

 

اما خودشون بد بودند.....

 

بهمون می گفتن دل کسی رو نشکنیم.....

 

اما بسیار دل ها را شکستند......

 

می گفتن انسانیت داشته باشیم.....

 

اما بویی از انسانیت نبرده بودند.....

 

می گفتن خانواده دوست باشیم.......

 

اما خودشون به خانواده شان بد کردند......

 

می گفتن اشک کسی رو در نیاریم......

 

اما بسیار چشم ها را شبانه روز خیس کردند.....

 

می گفتن قلب کسی رو نشکنین......

 

اما بسیار قلب ها را خون کردند.....

 

ای مردم تو رو به خدا.....

 

تو رو به خدا،اول خودتون رو اصلاح کنید....

 

بعد دیگران را به چیزی دعوت کنین

 

که میخواهید....

/ 0 نظر / 19 بازدید