چند پند

هیچگاه از کسی که نمیخواهد دردش را بگوید،نپرس دردت از چیست.چونن شاید خودت دلیل دردش باشی و نخواهد بگوید

 

هیچگاه به یک عاشق نگو عشق یک دروغ است.چون شاید تنها امیدش همان عشقش باشد

 

هیچگاه نگو تنها و بی کسی.چون در تنها تترین لحظاتت هم خدا هست

 

تا زمانی که عاشق یکی هستی سعی کن با هیچکس حتی برای شوخی یا خنده همقرار نذاری.چون شاید جدی جدی دلت اسیرش شه

 

/ 0 نظر / 7 بازدید